संस्कृत शब्द​ अनेकानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word anekAni)

अनेकानि

वर्णविच्छेदः – अ + न् + ए + क् + आ + न् + इ
  • सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्।

हिन्दी में अर्थ​

अनेक

Meaning in English

many