संस्कृत शब्द​ गृहम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word gRRiham)

गृहम्

वर्णविच्छेदः – ग् + ऋ + ह् + अ + म्
  • सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्।

हिन्दी में अर्थ​

गृह, घर

Meaning in English

home