संस्कृत शब्द​ जलबिन्दवः का अर्थ (Meaning of Samskrit word jalabindavaH)

जलबिन्दवः

वर्णविच्छेदः – ज् + अ + ल् + अ + ब् + इ + न् + द् + अ + व् + अः
बहुवचनम्
  • यदा वृष्टिः भवति तदा भगवतः आशिषः इव जलबिन्दवः भुवि निपतन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पानी की बूंदें

Meaning in English

drops of water