संस्कृत शब्द​ भुवि का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhuvi)

भुवि

वर्णविच्छेदः – भ् + उ + व् + इ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — सप्तमी
  • यदा वृष्टिः भवति तदा भगवतः आशिषः इव जलबिन्दवः भुवि निपतन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पृथ्वी पर

Meaning in English

on the earth