संस्कृत शब्द​ हिमगिरेः का अर्थ (Meaning of Samskrit word himagireH)

हिमगिरेः

वर्णविच्छेदः – ह् + इ + म् + अ + ग् + इ + र् + एः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् पञ्चमी विभक्तिः
  • हिमगिरेः गङ्गा प्रवहति।

हिन्दी में अर्थ​

हिम पर्वत से

Meaning in English

from the snow mountain