संस्कृत शब्द​ मथुरायाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mathurAyAH)

मथुरायाः

वर्णविच्छेदः – म् + अ + थ् + उ + र् + आ + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • कृष्णः मथुरायाः आगच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

मथुरा से

Meaning in English

from Mathura