संस्कृत शब्द​ गिरिभ्यः का अर्थ (Meaning of Samskrit word giribhyaH)

गिरिभ्यः

वर्णविच्छेदः – ग् + इ + र् + इ + भ् + य् + अः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • गिरिभ्यः नद्यः प्रवहन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पर्वतों से

Meaning in English

from the mountains