संस्कृत शब्द​ गोपालकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word gopAlakaH)

गोपालकः

वर्णविच्छेदः – ग् + ओ + प् + आ + ल् + अ + क् + अः
  • एकदा कश्चन तरुणः गोपालकः आश्रमम् आगतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

गोपालक

Meaning in English

cowherd