संस्कृत शब्द​ स्वभावं का अर्थ (Meaning of Samskrit word svabhAvaM)

स्वभावं

वर्णविच्छेदः – स् + व् + अ + भ् + आ + व् + अं
  • सः स्वस्य स्वभावं न त्यजति।

हिन्दी में अर्थ​

स्वभाव

Meaning in English

nature