संस्कृत शब्द​ आश्रमम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word Ashramam)

आश्रमम्

वर्णविच्छेदः – आ + श् + र् + अ + म् + अ + म्
  • एकदा कश्चन तरुणः गोपालकः आश्रमम् आगतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

आश्रम

Meaning in English

ashram