संस्कृत शब्द​ बुभुक्षा का अर्थ (Meaning of Samskrit word bubhukShA)

बुभुक्षा

वर्णविच्छेदः – ब् + उ + भ् + उ + क् + ष् + आ
  • यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भवान् खादतु।

हिन्दी में अर्थ​

भूख​

Meaning in English

wish to eat, appetite, hunger