संस्कृत शब्द​ भवत्याः का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhavatyAH)

भवत्याः

वर्णविच्छेदः – भ् + अ + व् + अ + त् + य् + आः
स्त्रीलिङ्गम्
  • भवत्याः नाम किम्? — मम नाम रमा।
  • एषः भवत्याः पतिः अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

तुम्हारा/तुम्हारी

Meaning in English

your