संस्कृत शब्द​ अश्वम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word ashvam)

अश्वम्

वर्णविच्छेदः – अ + श् + व् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • विक्रमसिंहनामकः महाराजः आसीत्। एकदा अन्यप्रदेशं गन्तुं महाराजः अश्वम् आरुह्य अन्यैः सैनिकैः सह प्रस्थितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

घोड़ा

Meaning in English

horse