संस्कृत शब्द​ अपिबताम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word apibatAm)

अपिबताम्

वर्णविच्छेदः – अ + प् + इ + ब् + अ + त् + आ + म्
द्विवचनम्
  • रमा उमा च दुग्धम् अपिबताम्।

हिन्दी में अर्थ​

पिया

Meaning in English

drank