संस्कृत शब्द​ अध्येतुम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word adhyetum)

अध्येतुम्

वर्णविच्छेदः – अ + ध् + य् + ए + त् + उ + म्
  • किम् अध्येतुम् इच्छसि? — भगवद्गीताम् अध्येतुम् इच्छामि।

हिन्दी में अर्थ​

अध्ययन करना

Meaning in English

to study