संस्कृत शब्द​ भवितुम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word bhavitum)

भवितुम्

वर्णविच्छेदः – भ् + अ + व् + इ + त् + उ + म्
  • अहं भवतः शिक्षार्थी भवितुम् इच्छामि।

हिन्दी में अर्थ​

बनना, होना

Meaning in English

to become, to be