संस्कृत शब्दरूप - म्नानीय (Samskrit Shabdroop - म्नानीय)

म्नानीय

अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

म्नानीयम्

म्नानीये

म्नानीयानि

द्वितीया

म्नानीयम्

म्नानीये

म्नानीयानि

तृतीया

म्नानीयेन

म्नानीयाभ्याम्

म्नानीयैः

चतुर्थी

म्नानीयाय

म्नानीयाभ्याम्

म्नानीयेभ्यः

पञ्चमी

म्नानीयात् / म्नानीयाद्

म्नानीयाभ्याम्

म्नानीयेभ्यः

षष्ठी

म्नानीयस्य

म्नानीययोः

म्नानीयानाम्

सप्तमी

म्नानीये

म्नानीययोः

म्नानीयेषु

सम्बोधनम्

हे म्नानीय !

हे म्नानीये !

हे म्नानीयानि !