संस्कृत शब्दरूप - ईर्क्षितव्य (Samskrit Shabdroop - ईर्क्षितव्य)

ईर्क्षितव्य

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

ईर्क्षितव्यः

ईर्क्षितव्यौ

ईर्क्षितव्याः

द्वितीया

ईर्क्षितव्यम्

ईर्क्षितव्यौ

ईर्क्षितव्यान्

तृतीया

ईर्क्षितव्येन

ईर्क्षितव्याभ्याम्

ईर्क्षितव्यैः

चतुर्थी

ईर्क्षितव्याय

ईर्क्षितव्याभ्याम्

ईर्क्षितव्येभ्यः

पञ्चमी

ईर्क्षितव्यात् / ईर्क्षितव्याद्

ईर्क्षितव्याभ्याम्

ईर्क्षितव्येभ्यः

षष्ठी

ईर्क्षितव्यस्य

ईर्क्षितव्ययोः

ईर्क्षितव्यानाम्

सप्तमी

ईर्क्षितव्ये

ईर्क्षितव्ययोः

ईर्क्षितव्येषु

सम्बोधनम्

हे ईर्क्षितव्य !

हे ईर्क्षितव्यौ !

हे ईर्क्षितव्याः !