संस्कृत शब्दरूप - अर्बितव्य (Samskrit Shabdroop - अर्बितव्य)

अर्बितव्य

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अर्बितव्य

अर्बितव्यौ

अर्बितव्याः

द्वितीया

अर्बितव्यम्

अर्बितव्यौ

अर्बितव्यान्

तृतीया

अर्बितव्येन

अर्बितव्याभ्याम्

अर्बितव्यैः

चतुर्थी

अर्बितव्याय

अर्बितव्याभ्याम्

अर्बितव्येभ्यः

पञ्चमी

अर्बितव्यात् / अर्बितव्याद्

अर्बितव्याभ्याम्

अर्बितव्येभ्यः

षष्ठी

अर्बितव्यस्य

अर्बितव्ययोः

अर्बितव्यानाम्

सप्तमी

अर्बितव्ये

अर्बितव्ययोः

अर्बितव्येषु

सम्बोधनम्

हे अर्बितव्य !

हे अर्बितव्य !

हे अर्बितव्य !