संस्कृत शब्दरूप - अनेकान्तवाद (Samskrit Shabdroop - अनेकान्तवाद)

अनेकान्तवाद

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अनेकान्तवादः

अनेकान्तवादौ

अनेकान्तवादाः

द्वितीया

अनेकान्तवादम्

अनेकान्तवादौ

अनेकान्तवादान्

तृतीया

अनेकान्तवादेन

अनेकान्तवादाभ्याम्

अनेकान्तवादैः

चतुर्थी

अनेकान्तवादाय

अनेकान्तवादाभ्याम्

अनेकान्तवादेभ्यः

पञ्चमी

अनेकान्तवादात् / अनेकान्तवादाद्

अनेकान्तवादाभ्याम्

अनेकान्तवादेभ्यः

षष्ठी

अनेकान्तवादस्य

अनेकान्तवादयोः

अनेकान्तवादानाम्

सप्तमी

अनेकान्तवादे

अनेकान्तवादयोः

अनेकान्तवादेषु

सम्बोधनम्

हे अनेकान्तवाद!

हे अनेकान्तवादौ!

हे अनेकान्तवादाः!