संस्कृत शब्दरूप - अन्धायक (Samskrit Shabdroop - अन्धायक)

अन्धायक

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अन्धायकः

अन्धायकौ

अन्धायकाः

द्वितीया

अन्धायकम्

अन्धायकौ

अन्धायकान्

तृतीया

अन्धायकेन

अन्धायकाभ्याम्

अन्धायकैः

चतुर्थी

अन्धायकाय

अन्धायकाभ्याम्

अन्धायकेभ्यः

पञ्चमी

अन्धायकात् / अन्धायकाद्

अन्धायकाभ्याम्

अन्धायकेभ्यः

षष्ठी

अन्धायकस्य

अन्धायकयोः

अन्धायकानाम्

सप्तमी

अन्धायके

अन्धायकयोः

अन्धायकेषु

सम्बोधनम्

हे अन्धायक!

हे अन्धायकौ!

हे अन्धायकाः!