संस्कृत शब्दरूप - अक्षरसमाम्नाय (Samskrit Shabdroop - अक्षरसमाम्नाय)

अक्षरसमाम्नाय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अक्षरसमाम्नायः

अक्षरसमाम्नायौ

अक्षरसमाम्नायाः

द्वितीया

अक्षरसमाम्नायम्

अक्षरसमाम्नायौ

अक्षरसमाम्नायान्

तृतीया

अक्षरसमाम्नायेन

अक्षरसमाम्नायाभ्याम्

अक्षरसमाम्नायैः

चतुर्थी

अक्षरसमाम्नायाय

अक्षरसमाम्नायाभ्याम्

अक्षरसमाम्नायेभ्यः

पञ्चमी

अक्षरसमाम्नायात् / अक्षरसमाम्नायाद्

अक्षरसमाम्नायाभ्याम्

अक्षरसमाम्नायेभ्यः

षष्ठी

अक्षरसमाम्नायस्य

अक्षरसमाम्नाययोः

अक्षरसमाम्नायानाम्

सप्तमी

अक्षरसमाम्नाये

अक्षरसमाम्नाययोः

अक्षरसमाम्नायेषु

सम्बोधनम्

हे अक्षरसमाम्नाय!

हे अक्षरसमाम्नायौ!

हे अक्षरसमाम्नायाः!