संस्कृत शब्दरूप - अग्निशर्मीय (Samskrit Shabdroop - अग्निशर्मीय)

अग्निशर्मीय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अग्निशर्मीयः

अग्निशर्मीयौ

अग्निशर्मीयाः

द्वितीया

अग्निशर्मीयम्

अग्निशर्मीयौ

अग्निशर्मीयान्

तृतीया

अग्निशर्मीयेण

अग्निशर्मीयाभ्याम्

अग्निशर्मीयैः

चतुर्थी

अग्निशर्मीयाय

अग्निशर्मीयाभ्याम्

अग्निशर्मीयेभ्यः

पञ्चमी

अग्निशर्मीयात् / अग्निशर्मीयाद्

अग्निशर्मीयाभ्याम्

अग्निशर्मीयेभ्यः

षष्ठी

अग्निशर्मीयस्य

अग्निशर्मीययोः

अग्निशर्मीयाणाम्

सप्तमी

अग्निशर्मीये

अग्निशर्मीययोः

अग्निशर्मीयेषु

सम्बोधनम्

हे अग्निशर्मीय!

हे अग्निशर्मीयौ!

हे अग्निशर्मीयाः!