संस्कृत शब्दरूप - अभ्यमित्रीय (Samskrit Shabdroop - अभ्यमित्रीय)

अभ्यमित्रीय

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

अभ्यमित्रीयः

अभ्यमित्रीयौ

अभ्यमित्रीयाः

द्वितीया

अभ्यमित्रीयम्

अभ्यमित्रीयौ

अभ्यमित्रीयान्

तृतीया

अभ्यमित्रीयेण

अभ्यमित्रीयाभ्याम्

अभ्यमित्रीयैः

चतुर्थी

अभ्यमित्रीयाय

अभ्यमित्रीयाभ्याम्

अभ्यमित्रीयेभ्यः

पञ्चमी

अभ्यमित्रीयात् / अभ्यमित्रीयाद्

अभ्यमित्रीयाभ्याम्

अभ्यमित्रीयेभ्यः

षष्ठी

अभ्यमित्रीयस्य

अभ्यमित्रीययोः

अभ्यमित्रीयाणाम्

सप्तमी

अभ्यमित्रीये

अभ्यमित्रीययोः

अभ्यमित्रीयेषु

सम्बोधनम्

हे अभ्यमित्रीय !

हे अभ्यमित्रीयौ !

हे अभ्यमित्रीयाः !