संस्कृत शब्दरूप - आध्यात्मिक (Samskrit Shabdroop - आध्यात्मिक)

आध्यात्मिक

अकारान्तः पुंलिङ्गः

विभक्तिः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
प्रथमा

आध्यात्मिकः

आध्यात्मिकौ

आध्यात्मिकाः

द्वितीया

आध्यात्मिकम्

आध्यात्मिकौ

आध्यात्मिकान्

तृतीया

आध्यात्मिकेन

आध्यात्मिकाभ्याम्

आध्यात्मिकैः

चतुर्थी

आध्यात्मिकाय

आध्यात्मिकाभ्याम्

आध्यात्मिकेभ्यः

पञ्चमी

आध्यात्मिकात् / आध्यात्मिकाद्

आध्यात्मिकाभ्याम्

आध्यात्मिकेभ्यः

षष्ठी

आध्यात्मिकस्य

आध्यात्मिकयोः

आध्यात्मिकानाम्

सप्तमी

आध्यात्मिके

आध्यात्मिकयोः

आध्यात्मिकेषु

सम्बोधनम्

हे आध्यात्मिक !

हे आध्यात्मिकौ !

हे आध्यात्मिकाः !