संस्कृत शब्द​ यज्ञम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word yaj~nam)

यज्ञम्

वर्णविच्छेदः – य् + अ + ज् + ञ् + अ + म्
  • अत्रान्तरे बृहद्द्युम्नः नाम कश्चित् राजा रैभ्यस्य मार्गदर्शने कञ्चित् यज्ञम् आरब्धवान् आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

यज्ञ

Meaning in English

Yajna