संस्कृत शब्द​ यात्रिकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word yAtrikaH)

यात्रिकः

वर्णविच्छेदः – य् + आ + त् + र् + इ + क् + अः
  • एकदा चीनदेशात् कश्चन यात्रिकः भारतदेशम् आगच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

यात्री

Meaning in English

traveler