संस्कृत शब्द​ वृक्षान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word vRRikShAn)

वृक्षान्

वर्णविच्छेदः – व् + ऋ + क् + ष् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • सः प्रतिदिनं वनं गच्छति, वृक्षान् खण्डयति, काष्ठान् स्वीकरोति, आपणं गच्छति, काष्ठान् विक्रीणाति, धनं सम्पादयति च​।

हिन्दी में अर्थ​

वृक्षों (को)

Meaning in English

(to) the trees