संस्कृत शब्द​ विन्दामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word vindAmi)

विन्दामि

वर्णविच्छेदः – व् + इ + न् + द् + आ + म् + इ
एकवचनम् उत्तम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • कदाचित् अहं स्वप्नान् विन्दामि।

हिन्दी में अर्थ​

पाता हूँ

Meaning in English

(I) get