संस्कृत शब्द​ स्वप्नान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word svapnAn)

स्वप्नान्

वर्णविच्छेदः – स् + व् + अ + प् + न् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • कदाचित् अहं स्वप्नान् विन्दामि।

हिन्दी में अर्थ​

सपने

Meaning in English

dreams