संस्कृत शब्द​ विमानानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word vimAnAni)

विमानानि

वर्णविच्छेदः – व् + इ + म् + आ + न् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • तानि विमानानि सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

विमान

Meaning in English

aeroplanes