संस्कृत शब्द​ तानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word tAni)

तानि

वर्णविच्छेदः – त् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • तानि विमानानि सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

वे

Meaning in English

those