संस्कृत शब्द​ विद्यार्थिनः का अर्थ (Meaning of Samskrit word vidyArthinaH)

विद्यार्थिनः

वर्णविच्छेदः – व् + इ + द् + य् + आ + र् + थ् + इ + न् + अः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
मूलशब्दः - विद्यार्थिन्
  • किञ्चन गुरुकुलम्। तत्र बहवः विद्यार्थिनः पठन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

विद्यार्थी

Meaning in English

students