संस्कृत शब्द​ गुरुकुलम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word gurukulam)

गुरुकुलम्

वर्णविच्छेदः – ग् + उ + र् + उ + क् + उ + ल् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • किञ्चन गुरुकुलम्। तत्र बहवः विद्यार्थिनः पठन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

गुरुकुल

Meaning in English

Gurukul