संस्कृत शब्द​ उद्यानं का अर्थ (Meaning of Samskrit word udyAnaM)

उद्यानं

वर्णविच्छेदः – उ + द् + य् + आ + न् + अं
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • सः उद्यानं गच्छति किम्?
  • अम्ब​, अद्य भानुवासरः। किं वयम् उद्यानं गच्छाम​? — अस्तु, सायङ्काले पञ्चवादने गच्छाम​।

हिन्दी में अर्थ​

बाग को

Meaning in English

to the garden