संस्कृत शब्द​ उद्देशेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word uddeshena)

उद्देशेन

वर्णविच्छेदः – उ + द् + द् + ए + श् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् तृतीया विभक्तिः
  • मुने! केन उद्देशेन भवान् तपः आचरति?

हिन्दी में अर्थ​

उद्देश्य (से)

Meaning in English

(for) purpose