संस्कृत शब्द​ तिष्ठतु का अर्थ (Meaning of Samskrit word tiShThatu)

तिष्ठतु

वर्णविच्छेदः – त् + इ + ष् + ठ् + अ + त् + उ
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः क्रियापदम्
  • किञ्चित् कालं तिष्ठतु।

हिन्दी में अर्थ​

प्रतीक्षा करो, ठहरो

Meaning in English

wait, stay (imperative)