संस्कृत शब्द​ सुपुत्रः का अर्थ (Meaning of Samskrit word suputraH)

सुपुत्रः

वर्णविच्छेदः – स् + उ + प् + उ + त् + र् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • सुपुत्रः मातापितृभ्याम् आशीर्वादं प्राप्नोति।

हिन्दी में अर्थ​

अच्छा बेटा

Meaning in English

good son