संस्कृत शब्द​ सुन्दरम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word sundaram)

सुन्दरम्

वर्णविच्छेदः – स् + उ + न् + द् + अ + र् + अ + म्
  • मम गृहं सुन्दरम्।
  • छायाचित्रणं बहु सुन्दरम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

सुन्दर

Meaning in English

beautiful