संस्कृत शब्द​ सुन्दरः का अर्थ (Meaning of Samskrit word sundaraH)

सुन्दरः

वर्णविच्छेदः – स् + उ + न् + द् + अ + र् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • एषः सुन्दरः ग्रन्थालयः।

हिन्दी में अर्थ​

सुन्दर

Meaning in English

beautiful