संस्कृत शब्द​ ग्रन्थालयः का अर्थ (Meaning of Samskrit word granthAlayaH)

ग्रन्थालयः

वर्णविच्छेदः – ग् + र् + अ + न् + थ् + आ + ल् + अ + य् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • एषः सुन्दरः ग्रन्थालयः।

हिन्दी में अर्थ​

पुस्तकालय​

Meaning in English

library