संस्कृत शब्द​ सूचनाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word sUchanAH)

सूचनाः

वर्णविच्छेदः – स् + ऊ + च् + अ + न् + आः
बहुवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया मूलशब्दः — सूचना
  • अधिकारिणी सूचनाः दत्तवती।

हिन्दी में अर्थ​

सूचनाएँ

Meaning in English

information