संस्कृत शब्द​ अधिकारिणी का अर्थ (Meaning of Samskrit word adhikAriNI)

अधिकारिणी

वर्णविच्छेदः – अ + ध् + इ + क् + आ + र् + इ + ण् + ई
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • अधिकारिणी सूचनाः दत्तवती।

हिन्दी में अर्थ​

अधिकारी

Meaning in English

official