संस्कृत शब्द​ शुनकौ का अर्थ (Meaning of Samskrit word shunakau)

शुनकौ

वर्णविच्छेदः – श् + उ + न् + अ + क् + औ
द्विवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — शुनक
  • एतौ शुनकौ स्तः।

हिन्दी में अर्थ​

कुत्ते

Meaning in English

dogs