संस्कृत शब्द​ सौम्यवासरः का अर्थ (Meaning of Samskrit word saumyavAsaraH)

सौम्यवासरः

वर्णविच्छेदः – स् + औ + म् + य् + अ + व् + आ + स् + अ + र् + अः
बुधवासरः
  • अद्य कः वासरः?
  • अद्य सौम्यवासरः।

हिन्दी में अर्थ​

बुधवार

Meaning in English

Wednesday