संस्कृत शब्द​ सर्वेषां का अर्थ (Meaning of Samskrit word sarveShAM)

सर्वेषां

वर्णविच्छेदः – स् + अ + र् + व् + ए + ष् + आं
बहुवचनम् विभक्तिः — षष्ठी
  • भवतां सर्वेषां गीताकक्ष्यां प्रति स्वागतम्।
  • सर्वेषां विदुषां चरणकमलयोः मम नमस्काराः।

हिन्दी में अर्थ​

सभी

Meaning in English

all