संस्कृत शब्द​ समवेताः का अर्थ (Meaning of Samskrit word samavetAH)

समवेताः

वर्णविच्छेदः – स् + अ + म् + अ + व् + ए + त् + आः
  • युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः पाण्डवाश्च कुरुक्षेत्रयुद्धभूमौ समवेताः अभवन्।

हिन्दी में अर्थ​

एकत्रित​

Meaning in English

gathered