संस्कृत शब्द​ पुरुषेषु का अर्थ (Meaning of Samskrit word puruSheShu)

पुरुषेषु

वर्णविच्छेदः – प् + उ + र् + उ + ष् + ए + ष् + उ
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् सप्तमी विभक्तिः
  • रामः पुरुषेषु उत्तमः अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पुरुषों में

Meaning in English

of men