संस्कृत शब्द​ समर्पयामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word samarpayAmi)

समर्पयामि

वर्णविच्छेदः – स् + अ + म् + अ + र् + प् + अ + य् + आ + म् + इ
एकवचनम् उत्तम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • तेभ्यः सहस्त्रशः नमस्कारान् समर्पयामि।

हिन्दी में अर्थ​

समर्पित करता/करती हूँ

Meaning in English

(I) offer