संस्कृत शब्द​ नमस्कारान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word namaskArAn)

नमस्कारान्

वर्णविच्छेदः – न् + अ + म् + अ + स् + क् + आ + र् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • तेभ्यः सहस्त्रशः नमस्कारान् समर्पयामि।

हिन्दी में अर्थ​

नमस्कार

Meaning in English

many namskar ( a lot of salutations )